RODO

Kulinarna przestrzeń profesjonalistów

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ

CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ DORA METAL

 

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Centrum Techniki Kulinarnej DORA METAL – siedziba 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 5, wchodzące w skład struktury organizacyjnej DORA METAL Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponuje Centrum Techniki Kulinarnej DORA METAL , że:

 • DORA METAL Sp. z o.o. – siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000125512, nr REGON: 572000178, nr NIP: 7630003707, jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów lub wykonywania czynności przedumownych, dokumentowaniem operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, reklamacji, skarg i postulatów oraz wykorzystywania monitoringu wizyjnego.
 • DORA METAL Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 • w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem przez Centrum Techniki Kulinarnej DORA METAL szkoleń i warsztatów oraz wystawiania zaświadczeń lub certyfikatów ich uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, c RODO)
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu usług własnych oraz promowania działalności Spółki i jej nowych inicjatyw wśród klientów związanych z DORA METAL Sp. z o.o. umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym DORA METAL Sp. z o.o. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu osobowego i kołowego.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez DORA METAL Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • DORA METAL Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe:
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).

Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z DORA METAL Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, firmy windykacyjne, agencje ochrony osób i mienia.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z DORA METAL Sp. z o.o.:
 • telefonicznie: (67) 2553441
 • drogą elektroniczną: info@dora-metal.pl
 • osobiście w siedzibie naszej Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Prezes Zarządu DORA METAL Sp. z o.o.